Τόμος Ι: Η Ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών και η εξέλιξη της κινητικότητας στους οδικούς άξονες στην Ελλάδα την περίοδο της οικονομικής κρίσης - Τόμος ΙΙΜελέτη Κυκλοφοριακών Φόρτων της Ολυμπίας Οδού, Κοινωνικές και Οικονομικές Επιδράσεις του Έργου και Συνολική Αξιολόγηση