Διοικητική διαίρεση

Η Γεωγραφική βάση (gr11) αποτελείται από πίνακες που ο καθένας αντιστοιχεί στα επίπεδα διοικητικής διαίρεσης ολόκληρης της χώρας. Οι πίνακες αυτοί είναι:

Η Ελλάδα (l0_hellas)

Όνομα : .............................................. l0_hellas
Δομή : ................................................ Πολυγωνική
Οντότητες : ........................................ Η Ελλάδα ως μια οντότητα
Πηγή : ................................................ Επεξεργασία από τα προηγούμενα επίπεδα

Κωδικοποίηση

l0_hellas
Ονομασία μεταβλητής Περιγραφή
ogc_fid Κλειδί του πίνακα
wkb_geometry Γεωμετρία οντότητας
shape_length Μήκος περιμέτρου σε μέτρα
shape_area Εμβαδόν οντότητας σε μ2

Γεωγραφικές Περιφέρειες (l1_geografikes)

Όνομα : …...................................... l1_geografikes
Δομή : …........................................ πολυγωνική
Οντότητες : …................................ Οι μεγάλες Γεωγραφικές Περιφέρεις
Πηγή : …........................................ Ιδία επεξεργασία

Κωδικοποίηση

l1_geografikes
Ονομασία μεταβλητής Περιγραφή
id Κλειδί του πίνακα
geom Γεωμετρία οντότητας
smid11 Κωδικός ΕΛ.ΣΤΑΤ για τις μεγάλες γεωγραφικές ενότητες (statistic main id)
fname11 Ελληνική ονομασία των μεγάλων γεωγραφικών ενοτήτων
ivalue Πεδίο υπολογισμού μεταβλητών
shape_leng Μήκος περιμέτρου σε μέτρα
shape_area Εμβαδόν οντότητας σε μ2

 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (l2_apokentromenes)

Όνομα : …................................. l2_apokentromenes
Δομή : …................................... πολυγωνική
Οντότητες : …........................... Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Πηγή : …................................... ιδία επεξεργασία

Κωδικοποίηση

l2_apokentromenes
Ονομασία μεταβλητής Περιγραφή
id Κλειδί του πίνακα
geom Γεωμετρία οντότητας
smid11 Κωδικός ΕΛ.ΣΤΑΤ για τις αποκεντρωμένες διοικήσεις (statistic main id)
fname11 Ελληνική ονομασία των αποκεντρωμένων διοικήσεων
ivalue Πεδίο υπολογισμού μεταβλητών
shape_leng Μήκος περιμέτρους σε μέτρα
shape_area Εμβαδόν οντότητας σε μ2

Περιφέρειες (l3_perifereies)
Όνομα : …................................. l3_perifereies
Δομή : …................................... πολυγωνική
Οντότητες : …............................ οι περιφέρειες της χώρας
Πηγή : ….................................... ιδία επεξεργασία από αρχικά στοιχεία του ΥΠΕΣ

Κωδικοποίηση

l3_perifereies
Ονομασία μεταβλητής Περιγραφή
id Κλειδί του πίνακα
geom Γεωμετρία οντότητας
smid11 Κωδικός ΕΛ.ΣΤΑΤ για τις Περιφέρειες (statistic main id)
fname11 Ελληνική ονομασία των Περιφερειών
ivalue Πεδίο υπολογισμού μεταβλητών
shape_leng Μήκος περιμέτρου σε μέτρα
shape_area Εμβαδόν οντότητας σε μ2

Περιφερειακές ενότητες-Νομοί (l4_penotites)

Όνομα : …...................................... l4_penotites
Δομή : …........................................ πολυγωνική
Οντότητες : …................................. Περιφερειακές Ενότητες (σύμφωνα με την τελευταία διοικητική μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη»)
Πηγή : …......................................... ιδία επεξεργασία από αρχικά στοιχεία του ΥΠΕΣ

Κωδικοποίηση

l4_penotites
Ονομασία μεταβλητής Περιγραφή
id Κλειδί του πίνακα
geom Γεωμετρία οντότητας
sid11 Κωδικός ΕΛ.ΣΤΑΤ για τις Περιφερειακές ενότητες (statistic id)
name11 Ελληνική ονομασία των Περιφερειακών ενοτήτων
sid01 Κωδικός ΕΛ.ΣΤΑΤ για τις Περιφερειακές ενότητες (statistic id,2001)
name01 Ελληνική ονομασία των Περιφερειακών ενοτήτων (2001)
pf01 Συντελεστής αναγωγής στατιστικών δεδομένων (2001) π.χ δεδομένα 2001/pf01
ivalue Πεδίο υπολογισμού μεταβλητών
shape_leng Μήκος περιμέτρους σε μέτρα
shape_area Εμβαδόν οντότητας σε μ2

Καλλικρατικοί Δήμοι (l5_dimoi)

Όνομα : …....................................... l5_dimoi
Δομή : …......................................... Πολυγωνική
Οντότητες : …................................. Οι δήμοι σύμφωνα με το σχέδιο «Καλλικράτης»
Πηγή : …......................................... ΕΛΣΤΑΤ, ΥΠΕΣ
Παρατήρηση : …............................. Η βάση δεδομένων δημιουργήθηκε από ιδία επεξεργασία στηριζόμενη σε στοιχεία ΥΠΕΣ και ΕΛΣΤΑΤ.

Κωδικοποίηση

l5_dimoi
Ονομασία μεταβλητής Περιγραφή
id Κλειδί του πίνακα
geom Γεωμετρία οντότητας
sid11 Κωδικός ΕΛ.ΣΤΑΤ για τους Δήμους(statistic id)
fname11 Ελληνική ονομασία των Δήμων
ivalue Πεδίο υπολογισμού μεταβλητών
shape_leng Μήκος περιμέτρου σε μέτρα
shape_area Εμβαδόν οντότητας σε μ2

Δημοτικές ενότητες (l6_denotites)

Όνομα : …...................................... l6_denotites
Δομή : …........................................ πολυγωνική
Οντότητες : …................................. Δημοτικές Ενότητες (πρώην καποδιστριακοί Δήμοι)
Πηγή : …........................................ ΟΚΧΕ, από το geodata.gov.gr καθώς και ιδία επεξεργασία

Κωδικοποίηση

l6_denotites
Ονομασία μεταβλητής Περιγραφή
id Κλειδί του πίνακα
geom Γεωμετρία οντότητας
sid11 Κωδικός ΕΛ.ΣΤΑΤ για τις Δημοτικές ενότητες(statistic main id)
fname11 Ελληνική ονομασία των Δημοτικών ενοτήτων
sid01 Κωδικός ΕΛ.ΣΤΑΤ για τις Δημοτικές ενότητες (statistic id,2001)
name01 Ελληνική ονομασία των Δημοτικών ενοτήτων (2001)
pf01 Συντελεστής αναγωγής στατιστικών δεδομένων (2001) π.χ δεδομένα 2001/pf01
notes παρατηρήσεις
ivalue Πεδίο υπολογισμού μεταβλητών
shape_leng Μήκος περιμέτρου σε μέτρα
shape_area Εμβαδόν οντότητας σε μ2

Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες (l7_koinotites)

Όνομα : …..................................... l7_koinotites
Δομή : …....................................... Πολυγωνική
Οντότητες : …............................... Δημοτικές και Τοπικές κοινότητες
Πηγή : …....................................... ΥΠΕΣ, geodata.gov.gr και ιδία επεξεργασία

Κωδικοποίηση

l7_koinotites
Ονομασία μεταβλητής Περιγραφή
id Κλειδί του πίνακα
geom Γεωμετρία οντότητας
sid11 Κωδικός ΕΛ.ΣΤΑΤ για τις Δημοτικές/Τοπικές κοινότητες (statistic id)
fname11 Ελληνική ονομασία των Δημοτικών/Τοπικών κοινοτήτων
sid01 Κωδικός ΕΛ.ΣΤΑΤ για τις Δημοτικές/Τοπικές κοινότητες (statistic id,2001)
name01 Ελληνική ονομασία των Δημοτικών ενοτήτων (2001)
pf01 Συντελεστής αναγωγής στατιστικών δεδομένων (2001) π.χ δεδομένα 2001/pf01
notes Παρατηρήσεις
ivalue Πεδίο υπολογισμού μεταβλητών
shape_leng Μήκος περιμέτρου σε μέτρα
shape_area Εμβαδόν οντότητας σε μ2

Οικισμοί (l8_oikismoi)

Όνομα : …..................................... l8_oikismoi
Δομή : …....................................... σημειακή
Οντότητες : …................................ οι θέσεις των οικισμών της χώρας σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ
Πηγή : …........................................ ΕΛΣΤΑΤ και ιδία επεξεργασία

Κωδικοποίηση

l8_oikismoi
Ονομασία μεταβλητής Περιγραφή
ogc_fid Κλειδί του πίνακα
wkb_geometry Γεωμετρία οντότητας
height Υψόμετρο οντότητας
edra_l7 Χαρακτηρισμός οντότητας ως έδρα Δημοτικής/Τοπικής κοινότητας
edra_l6 Χαρακτηρισμός οντότητας ως έδρα Δημοτικής Ενότητας
edra_l5 Χαρακτηρισμός οντότητας ως έδρα Δήμου
sid01 Κωδικός ΕΣΥΕ 2001
name01 Ελληνική ονομασία των Οικισμών (2001)
moni Χαρακτηρισμός οικισμού ως Μονή
nisis Χαρακτηρισμός οικισμού ως Νήσος
mpop2001 Μόνιμος πληθυσμός 2001
mpop1991 Μόνιμος πληθυσμός 1991
rpop2001 Πραγματικός πληθυσμός 2001
rpop1991 Πραγματικός πληθυσμός 1991
smid11 Κωδικός ΕΛ.ΣΤΑΤ για τις Περιφέρειες
sid11 Κωδικός ΕΛ.ΣΤΑΤ
sid11_l1 Κωδικός ΕΛ.ΣΤΑΤ για τις μεγάλες γεωγραφικές ενότητες
sid11_l2 Κωδικός ΕΛ.ΣΤΑΤ για τις αποκεντρωμένες διοικήσεις
sid11_l3 Κωδικός ΕΛ.ΣΤΑΤ για τις Περιφέρειες
sid11_l4 Κωδικός ΕΛ.ΣΤΑΤ για τις Περιφερειακές ενότητες
sid11_l5 Κωδικός ΕΛ.ΣΤΑΤ για τους Δήμους
sid11_l6 Κωδικός ΕΛ.ΣΤΑΤ για τις Δημοτικές ενότητες
sid11_l7 Κωδικός ΕΛ.ΣΤΑΤ για τις Δημοτικές/Τοπικές κοινότητες
fname11 Ελληνική ονομασία των Οικισμών με άρθρο
name11 Ελληνική ονομασία των Οικισμών χωρίς άρθρο
article11 Άρθρο ονομασίας οικισμού
descr11 Περιγραφή οικισμού
type11 Τύπος οικισμού