ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Κωδικός X001
Περιγραφή

Ο δείκτης προσδιορίζει τις ζώνες που επηρεάζει άμεσα η κατασκευή και λειτουργία των Οδικών αξόνων. Οι ζώνες αυτές μπορούν να καθοριστούν σε διάφορα επίπεδα. Το αναλυτικότερο επίπεδο αφορά τον καθορισμό της περιοχής που βρίσκεται σε χρονοαπόσταση 15 λεπτών από την είσοδο ή έξοδο στο σύστημα του Δικτύου. Τα υπόλοιπα επίπεδα υπολογίζονται με βάση το αναλυτικότερο επίπεδο ως τα διοικητικά επίπεδα κατά ΕΛΣΤΑΤ όπου ανήκει η αναλυτικότερη ζώνη Επιρροής.

Μέθοδος Υπολογισμού Με αφετηρία τις εισόδους εξόδους από το σύστημα των οδικών αξόνων η χρονοαπόσταση κάθε σημείου, στο σύνολο της περιοχής μελέτης σε απόσταση 15 λεπτών.Μετά τον καθορισμό της αναλυτικότερης Ζώνης Επιρροής καθορίζονται οι Ζώνες που αντιστοιχούν στα διοικητικά επίπεδα της ΕΛΣΤΑΤ δηλαδή οι διοικητικές ενότητές (Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες, Δημοτικές Ενότητες, Δήμοι, Περιφερειακές ενότητες, Περιφέρειες) στις οποίες ανήκει-διέρχεται η αναλυτικότερη Ζώνη Επιρροής.
Χωρική Αναφορά Κοινότητες, Δ. Ενότητες, Δήμοι, Περιφερειακές Ενότητες, Περιφέρειες
Χρονική Αναφορά Πριν και μετά την Κατασκευή του Δικτύου.
Απαιτήσεις Δεδομένων
 • Οδικό δίκτυο
 • Χρονοαποστάσεις επί του οδικού δικτύου από κάθε σημείο Αφετηρίας
Πηγές Χωρική Βάση δεδομένων του Παρατηρητηρίου.
Παρατηρήσεις  
Τεχνικό Δελτίο  
Αποτελέσματα Υπολογισμού  

ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

Κωδικός X002
Περιγραφή

Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό που ωφελείται δυνητικά από τον άξονα και o οποίος ορίζεται ως ο πληθυσμός βρίσκεται σε απόσταση ή/και χρονοαπόσταση

(α) καθημερινών μετακινήσεων και

(β) συχνών μετακινήσεων από τις έδρες

των Δήμων, Νομών και Περιφερειών απ΄ όπου διέρχεται ο άξονας.

Η απόσταση και η χρονοαπόσταση λαμβάνονται έτσι ώστε να μελετηθούν οι ακόλουθες τάσεις

 • η περιοχή καθημερινής μετακίνησης γύρω από τις έδρες των Δήμων που αποτελεί δυνητικά μια χωρο-λειτουργική ενότητα,
 • η περιοχή καθημερινής μετακίνησης γύρω από τις έδρες των Νομών που αποτελεί δυνητικά μια δεύτερη χωρο-λειτουργική ενότητα,
 • η περιοχή συχνών μετακινήσεων κυρίως γύρω από τα περιφερειακά αστικά κέντρα.
Μέθοδος Υπολογισμού

Με αφετηρία τις έδρες των Δήμων υπολογίζεται η απόσταση-χρονοαπόσταση-γενικευμένο κόστος κάθε σημείου του οδικού άξονα, στο σύνολο της περιοχής μελέτης. Δημιουργούνται ζώνες

 • Απόστασης: 25Km, 50Km, 100Km,
 • Χρονοαπόστασης: 30′,60,120′
 • Γενικευμένου κόστους υπολογίζοντας το απόλυτο κόστος κάλυψης με όχημα ενός χιλιομέτρου (κατανάλωση, διόδια, φθορές) σε συνδυασμό με την αξία χρόνου.

Υπολογίζεται το άθροισμα του πληθυσμού που βρίσκεται σε κάθε ζώνη (Overlay) χωρίς επικαλύψεις.

Χωρική Αναφορά Κοινότητες, Δ. Ενότητες, Δήμοι, Περιφερειακές Ενότητες, Περιφέρειες
Χρονική Αναφορά Πριν και μετά την Κατασκευή του Δικτύου.
Απαιτήσεις Δεδομένων
 • Πληθυσμός Απογραφών ΕΣΥΕ σε επίπεδο Οικισμών
 • Οικισμοί (Θέσεις)
 • Οδικό δίκτυο
 • Αποστάσεις επί του του Οδικού Δικτύου από κάθε σημείο Αφετηρίας
 • Χρονοαποστάσεις επί του οδικού δικτύου από κάθε σημείο Αφετηρίας
 • Υπολογισμός του γενικευμένου κόστους διάσχισης οδικού δικτύου από κάθε σημείο Αφετηρίας
Πηγές Πληθυσμός: ΕΣΥΕ (1991,2001,2011) επίπεδο Οικισμών, Χωρική Βάση δεδομένων του Παρατηρητηρίου.
Παρατηρήσεις
 • Ο δείκτης πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως συγκριτικό στοιχείο σε σχέση πριν και μετά την κατασκευή των αξόνων.

 • Γενικευμένο κόστος μετακίνησης: Πρέπει να οριστεί το γενικευμένο κόστος μετακίνησης. Το γενικευμένο κόστος είναι σημαντικός παράγοντας αφού η χρήση του δικτύου απαιτεί και χιλιομετρικό κόστος χρήσης πράγμα που επηρεάζει σημαντικά την ελκυστικότητα χρήσης του δικτύου κυρίως όσον αφορά τις καθημερινές μετακινήσεις

Τεχνικό Δελτίο  
Αποτελέσματα Υπολογισμού

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ -ΕΛΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Κωδικός X003
Περιγραφή

Ο δείκτης αποτελεί μια ενδεικτική ποσοτική εκτίμηση της μεταβολής της έλξης των πόλεων σε σχέση με την κατάταξή τους σε κατηγορίες μεγέθους και κατηγορίες (χρονο)απόστασης ή γενικευμένου κόστους.

Μέθοδος Υπολογισμού

Μοντέλο βαρύτητας:

Γινόμενο πληθυσμού πόλης (Πi) επί το άθροισμα των λόγων του πληθυσμού των πόλεων Πj δια του τετραγώνου της (χρονο)απόστασης τους Aij

Εi = Πi * ∑Π j/( Dij )2

Όπου

E i = Δυνητική Ελκυστικότητα της πόλης προέλευσης(i)

Πi = Ο πληθυσμός της πόλης προέλευσης(i)

Πj = Ο πληθυσμός της πόλης προορισμού.

D ij = Τριβή διέλευσης μεταξύ προέλευσης-προορισμού. Απόσταση, Χρονοαπόσταση, ή Γενικευμένο κόστος

Χωρική Αναφορά  
Χρονική Αναφορά  
Απαιτήσεις Δεδομένων
 • Πληθυσμός Απογραφών ΕΣΥΕ σε επίπεδο Οικισμών
 • Οικισμοί (Θέσεις)
 • Οδικό δίκτυο
 • Αποστάσεις επί του του Οδικού Δικτύου από κάθε σημείο Αφετηρίας
 • Χρονοαποστάσεις επί του οδικού δικτύου από κάθε σημείο Αφετηρίας
 • Γενικευμένο κόστος διάσχισης οδικού δικτύου από κάθε σημείο Αφετηρίας
Πηγές Πληθυσμός: ΕΣΥΕ (1991,2001,2011) επίπεδο Οικισμών, Χωρική Βάση δεδομένων του Παρατηρητηρίου.
Παρατηρήσεις  Οι επιδράσεις των αλλαγών αυτών στην ίδια την αναπτυξιακή πορεία των πόλεων αποτελούν, προφανώς, αντικείμενο ειδικής μελέτης που δεν καλύπτεται από την εκτίμηση ενός μεμονωμένου δείκτη
Τεχνικό Δελτίο  
Αποτελέσματα Υπολογισμού   

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Κωδικός X004
Περιγραφή

Ο δείκτης εκτιμά τη δυνατότητα πρόσβασης από την κάθε βασική πόλη στο σύνολο των κύριων Πόλεων ζώνης επιδράσεων με τη χρήση οδικών μέσων μεταφοράς.

Η ελκυστικότητα της κάθε πόλης για πρόσβαση από την πόλη αναφοράς εξαρτάται από το μέγεθος της δραστηριότητας που λαμβάνει χώρα στην πόλη αυτή

Μέθοδος Υπολογισμού

Αi =Σ Wj exp(β*Dij)

Όπου

A i = Δυνητική προσπελασιμότητα από τον προορισμό-πόλη (i)

W j = Συντελεστής βαρύτητας-ελκυστικότητας προέλευσης (j). Πληθυσμός, εισερχόμενοι φόρτοι κ.λ.π.

D ij = Τριβή χρόνου μεταξύ προέλευσης-προορισμού. Χρόνος στη συντομότερη οδική διαδρομή από (i) σε (j)

β= Μειωτικός συντελεστής

Χωρική Αναφορά Δήμοι, Νομοί, Περιφέρειες, Διέλευσης του Δικτύου
Χρονική Αναφορά  
Απαιτήσεις Δεδομένων
 • Πληθυσμός
 • Οικισμοί (Θέσεις)
 • Οδικό δίκτυο
 • Αποστάσεις επί του του Οδικού Δικτύου από κάθε σημείο Αφετηρίας
 • Χρονοαποστάσεις επί του οδικού δικτύου από κάθε σημείο Αφετηρίας
 • Γενικευμένο κόστος διάσχισης οδικού δικτύου από κάθε σημείο Αφετηρίας
Πηγές Πληθυσμός: ΕΣΥΕ (1991,2001,2011) επίπεδο Οικισμών, Χωρική Βάση δεδομένων του Παρατηρητηρίου.
Παρατηρήσεις  

Οι επιδράσεις των αλλαγών αυτών στην ίδια την αναπτυξιακή πορεία των πόλεων αποτελούν, προφανώς, αντικείμενο ειδικής μελέτης που δεν καλύπτεται από την εκτίμηση ενός μεμονωμένου δείκτη

Τεχνικό Δελτίο  
Αποτελέσματα Υπολογισμού  

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Κωδικός X005
Περιγραφή

Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος και Δημοτική – Τοπική Κοινότητα.

Μέθοδος Υπολογισμού

Πληθυσμός και μεταβολή πληθυσμού ανά κατηγορίες

Χωρική Αναφορά Κοινότητες, Δ. Ενότητες, Δήμοι, Περιφερειακές Ενότητες, Περιφέρειες
Χρονική Αναφορά 10 έτη (Έτη απογραφής)
Απαιτήσεις Δεδομένων

Πληθυσμός (Πραγματικός και Μόνιμος)

Πηγές ΕΛΣΤΑΤ-ΕΣΥΕ, Γεωβάση ΠΟΑΔΕΠ
Παρατηρήσεις  
Τεχνικό Δελτίο  
Αποτελέσματα Υπολογισμού  
 • Posts not found

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ

Κωδικός X006
Περιγραφή

Ο δείκτης προσδιορίζει την πυκνότητα πληθυσμού σε όλες τις ζώνες επιρροής του οδικού δικτύου σε χωρικό επίπεδο αναφοράς 1Χ1 km. Η πυκνότητα αποτελεί βασικό δείκτη της κατανομής του πληθυσμού σε σχέση με το οδικό δίκτυο

Μέθοδος Υπολογισμού Πληθυσμός και μεταβολή πληθυσμού ανά κατηγορίες / τετραγ. χιλιόμετρο
Χωρική Αναφορά Κοινότητες, Δ. Ενότητες, Δήμοι, Περιφερειακές Ενότητες, Περιφέρειες
Χρονική Αναφορά 10 έτη (Έτη απογραφής)
Απαιτήσεις Δεδομένων

Πληθυσμός (Πραγματικός και Μόνιμος)

Πηγές ΕΛΣΤΑΤ-ΕΣΥΕ, Γεωβάση ΠΟΑΔΕΠ
Παρατηρήσεις  
Τεχνικό Δελτίο  
Αποτελέσματα Υπολογισμού  
 • Posts not found