Δραστηριότητες

Το Παρατηρητήριο έχοντας ως βάση οργανωμένα πληροφοριακά συστήματα και σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους στοχεύει στην συγκέντρωση και επεξεργασία δεδομένων προκειμένου να παρέχει επίκαιρα στοιχεία και έγκυρες πληροφορίες αναφορικά με τις περιοχές που επηρεάζονται από τον Δίκτυο των Οδικών Αξόνων Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου.

Αναλυτικότερα, το Παρατηρητήριο παρέχει στους ενδιαφερόμενους πληροφόρηση σχετικά με τις κοινωνικό – οικονομικές, εδαφικές και πολεοδομικές μεταβολές, τα συστήματα μεταφορών, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την επίδραση των περιοχών που επηρεάζει η κατασκευή και λειτουργία του δυτικού άξονα.

Με δεδομένο ότι η διαδικασία της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου είναι απόλυτα σύμφωνη με την πολιτική συνοχής της Ε.Ε. και τις απαιτήσεις των προγραμμάτων και των χρηματοδοτικών μέσων της περιφερειακής ανάπτυξης, καθίσταται σαφές ότι αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τον σχεδιασμό των μελλοντικών μέτρων σχετικά με τις επενδύσεις και την ανάπτυξη στην Δυτική Ελλάδα και στην Πελοπόννησο.

Καταγραφή των φάσεων κατασκευής των έργων

Όπως έχει αναφερθεί, για την καταγραφή των πραγματικών επιπτώσεων της κατασκευής Οδικού Δικτύου Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου απαιτείται συστηματική και σταδιακή αποτίμηση των επιδράσεων των αναπτυξιακών αυτών έργων ανάλογα με την πρόοδο κατασκευής τους. Είναι εύλογο λοιπόν, το Παρατηρητήριο στην πρώτη φάση λειτουργίας του να ασχοληθεί με την καταγραφή και την παροχή ενημέρωσης σχετικά με την πρόοδο των έργων. Στα πλαίσια αυτά, το Παρατηρητήριο θα παρέχει πληροφόρηση καλύπτοντας τους εξής βασικούς τομείς. Συγκεκριμένα:

  • στην τρέχουσα πρόοδο των έργων,
  • στα έργα που η κατασκευή τους έχει ήδη ολοκληρωθεί,
  • στα έργα που βρίσκονται στην διαδικασία κατασκευής

Αποτελέσματα δεικτών

Μια από τις πιο βασικές λειτουργίες του Παρατηρητηρίου είναι ο υπολογισμός και η επεξεργασία ενός συστήματος δεικτών. Μέσω του συστήματος δεικτών που καταρτίζει σε συνεχή και περιοδική βάση το Παρατηρητήριο, παρακολουθείται η εξέλιξη των κυριότερων μεγεθών και τα αποτελέσματα της μεταβολής τους κατά την διάρκεια ενός έτους. Η εξέλιξη αυτή και οι όποιες μεταβολές αποτυπώνονται σε Εκθέσεις Αποτελεσμάτων. Παράλληλα, τα αποτελέσματα για όλους τους δείκτες επεξεργάζονται συστηματικά και παρουσιάζονται στα Δελτία Αποτελεσμάτων, που θα διατίθενται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Αναλυτικότερα στα Δελτία Αποτελεσμάτων παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την διαχρονική εξέλιξη του κάθε δείκτη καθώς και πλήρης ενημέρωση για την εξειδικευμένη επεξεργασία των δεικτών ανά θεματολογία και γεωγραφικό τμήμα, τόσο με μορφή κειμένων και όσο και με την μορφή πινάκων. Τέλος, τα αποτελέσματα της εξέτασης των δεικτών που σχετίζονται με ζητήματα όπως η προσπελασιμότητα των περιφερειών, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η κινητικότητα του ανθρώπινου δυναμικού κ.α. θα αποτελέσουν την βάση για τις Εκθέσεις Επιδράσεων του Δικτύου Οδικών Αξόνων.

Εκθέσεις – παρουσιάσεις – ημερίδες

Το Παρατηρητήριο , ανάμεσα στις λοιπές δραστηριότητές του, θα συντάσσει διάφορες εκθέσεις για την υποστήριξη αναπτυξιακών Πολιτικών και Προγραμμάτων. Μέσω των Εκθέσεων θα γίνεται μια σύντομη περιγραφή της κατάστασης και της μεταβολής των ζωνών επιρροής και ιδιαίτερα για τις ζώνες των Περιφερειών από τις οποίες θα διέρχοντα τα έργα και οι κάθετες σε αυτά άξονες. Απώτερος σκοπός των Εκθέσεων Επιδράσεων είναι η όσο δυνατόν μεγαλύτερη αξιοποίηση του έργου προκειμένου να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις διαδικασίες για την λήψη πολιτικών αποφάσεων, σε ζητήματα μεταφορικών υποδομών και περιφερειακής ανάπτυξης, από τους υπεύθυνους φορείς.

Ταυτόχρονα, εκτός από τις παραπάνω εκθέσεις το Παρατηρητήριο θα προβαίνει στην σύνταξη Ειδικών Εκθέσεων. Οι Ειδικές αυτές εκθέσεις θα έχουν ποικίλο περιεχόμενο, αφού θα επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα θέματα και γεωγραφικές περιοχές ανάλογα με τις απαιτήσεις των εκάστοτε ενδιαφερόμενων φορέων

Τέλος, το Παρατηρητήριο προβαίνει στην διοργάνωση ενημερωτικών και επιστημονικών εκδηλώσεων. Οι εκδηλώσεις αυτές θα περιλαμβάνουν παρουσιάσεις, ημερίδες, διαλέξεις, συνέδρια, κ.α.

Έρευνες – μελέτες

Προκειμένου να καταγραφούν αποτελεσματικά οι επιπτώσεις των έργων με την τεράστια αναπτυξιακή εμβέλεια, το Παρατηρητήριο θα εκπονεί συστηματικά και με επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους, έρευνες και μελέτες με ποικίλο περιεχόμενο.

Στα πλαίσια αυτά αναμένονται μελέτες αναφορικά με την προσπελασιμότητα των περιοχών επιρροής του Δικτύου των Οδικών Αξόνων όπου θα καταγράφονται οι σημαντικότερες μεταφορικές εγκαταστάσεις, βιομηχανικές περιοχές και οι τόποι τουριστικού ενδιαφέροντος. Επίσης, πολλαπλό ενδιαφέρον θα έχει η κατάρτιση μελετών σχετικά με τις πολεοδομικές μεταβολές, τις εμπορευματικές μετακινήσεις, την εγκατάσταση των επιχειρήσεων, τις τοπικές αγορές κ.α.

Επιπρόσθετα, μια από τις πολλές σημαντικές δράσεις του Παρατηρητηρίου είναι η σύνταξη ερευνών για την υποστήριξη αναπτυξιακών πολιτικών και προγραμμάτων. Στις περιπτώσεις αυτές, αλλά και γενικότερα, το Παρατηρητήριο μπορεί να αξιοποιήσει έμψυχο επιστημονικό δυναμικό από Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, δημόσιους φορείς και υπηρεσίες κλπ, μεγεθύνοντας με αυτό τον τρόπο την εμβέλεια του και τη διεπιστημονική του βάση. Η ανάπτυξη τέτοιου είδους δράσεων και συνεργασιών μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στην κατάρτιση φιλόδοξων και απαιτητικών ερευνών με υψηλό βαθμό χρηστικότητας και ιδιαίτερης σημασίας για χάραξη σχεδιασμού και εφαρμογή πολιτικών σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο αναφορικά με τις επηρεαζόμενες περιοχές.

Ενημερωτικό φυλλάδιο

Το Παρατηρητήριο με στόχο την περισσότερο ακριβή και έγκυρη πληροφόρηση παρέχει Ενημερωτικά Φυλλάδια και λοιπό πληροφοριακό υλικό, σε περιοδική βάση. Τα ενημερωτικά φυλλάδια διατίθενται τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη μορφή. Αναλυτικότερα, μέσω των εν λόγω φυλλαδίων παρουσιάζονται συνόψεις διάφορων εκθέσεων που συντάσσει το Παρατηρητήριο, αποσπάσματα συνεδρίων, παρουσιάσεων και ημερίδων που θα διοργανώνονται, αποτελέσματα από την εξέταση και επεξεργασία συγκεκριμένων δεικτών κ.α. Οι χωρικές επιδράσεις, η πρόοδος των έργων, οι επιπτώσεις στις μεταφορές και η τουριστική ενημέρωση για τις περιφέρειες και τους νομούς διέλευσης του δικτύου των Οδικών Αξόνων, αναφέρονται ενδεικτικά ως μερικά από τα θέματα που θα παρουσιάζονται στα Ενημερωτικά φυλλάδια.

Φωτογραφικό υλικό, χάρτες

Από τις διάφορες εργασίες και μετρήσεις θα προκύψει και ένα αξιόλογο φωτογραφικό υλικό, χάρτες κλπ.