Οι κοινωνικοοικονομικοί δείκτες αποσκοπούν στην περιγραφή της φύσης της οικονομίας των περιοχών που επηρεάζονται από τα έργα, μέσω της διαχρονικής τους μεταβολής. Οι δείκτες αυτοί μελετάνε τις επιδράσεις των έργων με χαμηλότερο επίπεδο αυτό της περιφερειακής ενότητας αναλύοντας την επίδραση των έργων στην τοπική και ευρύτερη περιοχή. Για την καλύτερη αποτύπωση των επιδράσεων, στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τέσσερις υποομάδες δεικτών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΛΠ).

ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

Κωδικός ECON001
Περιγραφή

Ο δείκτης καταγράφει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) των Περιφερειών και των Περιφερειακών ενοτήτων που επηρεάζονται από τα έργα. Ο δείκτης αποτελεί μία ένδειξη του μεγέθους της αγοράς και μια ποσοτική εκτίμηση των επιδράσεων των έργων στις αγορές λόγω της μεταβολής της προσπελασιμότητας και της κινητικότητας των συντελεστών παραγωγής

Μέθοδος Υπολογισμού
 • Απόλυτες ετήσιες τιμές σε εκατομμύρια ευρώ.
 • Ποσοστιαία συμμετοχή του ΑΕΠ της περιφέρειας/περιφερειακής ενότητας στο Εθνικό ΑΕΠ.
 • Ρυθμοί Μεταβολής
Χωρική Αναφορά

Περιφέρεια & Περιφερειακή Ενότητα

Χρονική Αναφορά

Έτος

Απαιτήσεις Δεδομένων

Απόλυτες ετήσιες τιμές 

Πηγές

ΕΛ.ΣΤΑΤ & EUROSTAT

Παρατηρήσεις  
Τεχνικό Δελτίο  
Αποτελέσματα Υπολογισμού   

ΕΠIΠΕΔΟ ΑΝAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡIΑΣ (ΚΑΤA ΚΕΦΑΛH ΑΕΠ)

Κωδικός ECON002
Περιγραφή

Ο δείκτης μετράει το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) των Περιφερειών και των περιφερειακών ενοτήτων που επηρεάζονται άμεσα από τα έργα. Το κατά κεφαλή ΑΕΠ αποτελεί βασική συνιστώσα του επιπέδου ανάπτυξης και ευημερίας μιας Περιφέρειας. Η σύγκριση με το μέσο κατά κεφαλή ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί βασική παράμετρο της οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης

Μέθοδος Υπολογισμού
 • Απόλυτες ετήσιες τιμές σε χιλιάδες ευρώ.
 • Ποσοστιαία συμμετοχή του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της περιφέρειας/περιφερειακής ενότητας στο Εθνικό ΑΕΠ.
 • Ρυθμοί Μεταβολής
Χωρική Αναφορά

Περιφέρεια & Περιφερειακή Ενότητα

Χρονική Αναφορά

Έτος

Απαιτήσεις Δεδομένων

 

Πηγές

ΕΛ.ΣΤΑΤ & EUROSTAT

Παρατηρήσεις  
Τεχνικό Δελτίο  
Αποτελέσματα Υπολογισμού  

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΕΠ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

Κωδικός ECON003
Περιγραφή

Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση του ΑΕΠ και της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) ανά περιφερειακή ενότητα και τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής). Η σύνθεση της ΑΠΑ αποτελεί βασικό διαρθρωτικό χαρακτηριστικό της περιφερειακής οικονομίας. Τα στοιχεία είναι διαθέσιμα μέσω της Ελληνικής στατιστικής υπηρεσίας και της Eurostat

Μέθοδος Υπολογισμού
 • Απόλυτες ετήσιες τιμές σε εκατομμύρια ευρώ.
 • Ποσοστιαία συμμετοχή του τομεακού ΑΕΠ της περιφέρειας/περιφερειακής ενότητας στο Εθνικό ΑΕΠ.
 • Ρυθμοί Μεταβολής
Χωρική Αναφορά

Περιφερειακή Ενότητα

Χρονική Αναφορά

Έτος

Απαιτήσεις Δεδομένων

 

Πηγές

ΕΛ.ΣΤΑΤ & EUROSTAT

Παρατηρήσεις  
Τεχνικό Δελτίο  
Αποτελέσματα Υπολογισμού  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Κωδικός ECON004
Περιγραφή

Ο δείκτης αποτυπώνει την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά περιφερειακή ενότητα επιρροής του Οδικού άξονα από και προς την ΕΕ ή/και τρίτες χώρες.

Μέθοδος Υπολογισμού

Απόλυτες ετήσιες τιμές των αξιών εισαγωγών/εξαγωγών σε εκατομμύρια ευρώ.
Μέση ετήσια μεταβολή των ετών 2004-2008, 2008-2013 που υπολογίζεται από τον τύπο Pt+n=Pt(1+r)
Ποσοστιαία Μεταβολή που υπολογίζεται από τον τύπο (Pt+nPt)/Pt.

Χωρική Αναφορά

Περιφερειακή Ενότητα

Χρονική Αναφορά

Έτος

Απαιτήσεις Δεδομένων

 

Πηγές

ΕΛ.ΣΤΑΤ & EUROSTAT

Παρατηρήσεις  
Τεχνικό Δελτίο  
Αποτελέσματα Υπολογισμού  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Κωδικός ECON005
Περιγραφή

Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού σε επίπεδο Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων, που επηρεάζονται άμεσα από την κατασκευή των έργων. Το ποσοστό ανεργίας θεωρείται από τους –βασικότερους δείκτες της κοινωνικής κατάστασης μιας περιοχής, όσο και του βαθμού της κοινωνικής συνοχής της εξεταζόμενης περιοχής.

Μέθοδος Υπολογισμού

Ποσοστιαία συμμετοχή των ανέργων στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού

Χωρική Αναφορά

Περιφερειακή Ενότητα

Χρονική Αναφορά

Έτος

Απαιτήσεις Δεδομένων

 

Πηγές

ΕΛ.ΣΤΑΤ & EUROSTAT

Παρατηρήσεις  
Τεχνικό Δελτίο  
Αποτελέσματα Υπολογισμού  

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Κωδικός ECON006
Περιγραφή

Ο δείκτης καταγράφει το μέγεθος του εργατικού δυναμικού και το ποσοστό του επί του πληθυσμού άνω 15 ετών για κάθε περιφέρεια και περιφερειακή ενότητα που επηρεάζεται από την κατασκευή και την λειτουργία των έργων. Το μέγεθος του εργατικού δυναμικού αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της περιφερειακής οικονομίας και των αναπτυξιακών προοπτικών μιας Περιφέρειας. Το εργατικό δυναμικό μιας περιοχής και ο βαθμός συμμετοχής του, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο πως μεταβάλλεται ο συνολικός πληθυσμός της περιοχής αυτής κατά την διαχρονική μεταβολή του.

Μέθοδος Υπολογισμού

Χιλιάδες άτομα.
Ποσοστιαία συμμετοχή του εργατικού δυναμικού στο σύνολο του πληθυσμού

Χωρική Αναφορά

Περιφερειακή Ενότητα

Χρονική Αναφορά

Έτος

Απαιτήσεις Δεδομένων

 

Πηγές

ΕΛ.ΣΤΑΤ & EUROSTAT

Παρατηρήσεις  
Τεχνικό Δελτίο  
Αποτελέσματα Υπολογισμού   

ΦΤΩΧΕΙΑ, ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

Κωδικός ECON007
Περιγραφή

Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των ατόμων που βρίσκονται κάτω από ένα ορισμένο εισοδηματικό όριο (κατώφλι) το οποίο ορίζεται ως ελάχιστο αποδεκτό εισόδημα διαβίωσης. Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των ατόμων που βρίσκονται κάτω από το εισοδηματικό όριο (κατώφλι) του 60% της διαμέσου του μέσου όρου του εισοδήματος της χώρας.

Μέθοδος Υπολογισμού

Ποσοστό φτωχών επί του συνόλου του πληθυσμού

Χωρική Αναφορά

Περιφερειακή Ενότητα

Χρονική Αναφορά

Έτος

Απαιτήσεις Δεδομένων

 

Πηγές

ΕΛ.ΣΤΑΤ & EUROSTAT

Παρατηρήσεις  Διαθέσιμα δεδομένα μόνο για το 2003. Απαιτείται ετήσια καταγραφή.
Τεχνικό Δελτίο  
Αποτελέσματα Υπολογισμού   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ

Κωδικός ECON008
Περιγραφή

Ο δείκτης καταγράφει την άνιση κατανομή εισοδήματος (συντελεστής Gini).

Μέθοδος Υπολογισμού

Ο δείκτης Gini ορίζεται ως ο λόγος των αθροιστικών μεριδίων του πληθυσμού, κατανεμημένου ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος, προς το αθροιστικό μερίδιο του συνολικού εισοδήματος όλου του πληθυσμού. Η τιμή του κυμαίνεται από 0 (πλήρης ισότητα) έως 1 (πλήρης εισοδηματική ανισότητα). Αν όλο το εθνικό εισόδημα ήταν συγκεντρωμένο σε ένα άτομο, ο συντελεστής θα ήταν 1. Αν ο συντελεστής Gini ήταν π.χ. 0,40, αυτό σημαίνει ότι αν πάρουμε 2 τυχαία άτομα, τότε αναμένουμε ότι το εισόδημά τους θα διαφέρει κατά 40% του μέσου όρου.

Χωρική Αναφορά

Περιφερειακή Ενότητα

Χρονική Αναφορά

Έτος

Απαιτήσεις Δεδομένων

 

Πηγές

ΕΛ.ΣΤΑΤ & EUROSTAT

Παρατηρήσεις  Διαθέσιμα δεδομένα μόνο για το 2003. Απαιτείται ετήσια καταγραφή. Για την καλύτερη κατανόηση της κατανομής των εισοδημάτων υπάρχουν και άλλοι δείκτες οι οποίοι μπορούν να δώσουν αναλυτικότερη εικόνα του πως ανακατανέμεται το εισόδημα
Τεχνικό Δελτίο  
Αποτελέσματα Υπολογισμού   
 • Posts not found

ΔΕΙΚΤΗΣ SEN

Κωδικός ECON009
Περιγραφή

Συνδυάζει τον δείκτη κινδύνου φτώχειας, το δείκτη χάσµατος της φτώχειας και το δείκτη Gini των φτωχών.

Μέθοδος Υπολογισμού

S= H [1 + (1-I) Gp]

H: ποσοστό των φτωχών (όταν Η↑ αυξάνει  αυξάνει και ο δείκτης S↑)
Ι: αναλογικό χάσμα εισοδήματος (αν το I↓ μειώνεται τότε αυξάνεται το S↑, δηλαδή όσο μειώνεται το μέσο εισόδημα των φτωχών ως προς τη γραμμή φτώχειας τόσο το S αυξάνεται)
Gp: Gini της κατανομής των φτωχών (όταν αυξάνει η ανισότητα μεταξύ των φτωχών δηλαδή Gp↑ τότε μειώνεται το S↓ ).

Χωρική Αναφορά

Περιφερειακή Ενότητα

Χρονική Αναφορά

Έτος

Απαιτήσεις Δεδομένων

 

Πηγές

ΕΛ.ΣΤΑΤ & EUROSTAT

Παρατηρήσεις  Διαθέσιμα δεδομένα μόνο για το 2003. Απαιτείται ετήσια καταγραφή.
Τεχνικό Δελτίο  
Αποτελέσματα Υπολογισμού   
 • Posts not found

ΖΩΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΒΙΟΠΑ ΚΛΠ

Κωδικός ECON010
Περιγραφή

Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τις Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ καθώς και ορισμένες άλλες παραγωγικές αναπτυξιακές υποδομές (ΒΙΟΠΑ, προγραμματιζόμενες ΒΕΠΕ κλπ.) όσον αφορά τη θέση και τη χρονοαπόσταση από κάθε αναπτυξιακό έργο. Η βέλτιστη σύνδεση του οδικού δικτύου με τις αναπτυξιακές υποδομές αποτελεί βασική παράμετρο της ανάπτυξης βιομηχανικών και γενικότερα των παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Μέθοδος Υπολογισμού

 

Χωρική Αναφορά

Περιφερειακή Ενότητα

Χρονική Αναφορά

Έτος

Απαιτήσεις Δεδομένων

 

Πηγές

ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., Υπουργείο Ανάπτυξης

Παρατηρήσεις  
Τεχνικό Δελτίο  
Αποτελέσματα Υπολογισμού   
 • Posts not found

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

Κωδικός ECON011
Περιγραφή

Γενικότερα, ο δείκτης προσδιορίζει τους τόπους τουριστικούς ενδιαφέροντος των περιοχών που συνδέονται με τα αναπτυξιακά έργα πριν και μετά την λειτουργία τους εκτιμώντας είτε την ημερήσια επισκεψιμότητα είτε την απόσταση (ή και χρονοαπόσταση) από αυτά.

Μέθοδος Υπολογισμού
 • Αριθμός επισκεπτών, διανυκτερεύσεων, πληρότητα, αριθμός κλινών.
 • Αξία διανυκτερεύσεων σε εκατομμύρια ευρώ.
Χωρική Αναφορά

Περιφερειακή Ενότητα

Χρονική Αναφορά

Έτος

Απαιτήσεις Δεδομένων

 

Πηγές

ΕΛ.ΣΤΑΤ & Υπουργείο Τουρισμού

Παρατηρήσεις  
Τεχνικό Δελτίο  
Αποτελέσματα Υπολογισμού   

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

Κωδικός ECON012
Περιγραφή

O δείκτης καταγράφει τη καλλιεργούμενη έκταση (σε τετραγωνικά μέτρα ή στρέμματα) και το εκτρεφόμενο ζωικό κεφάλαιο των αγροτικών εκμεταλλεύσεων στις ζώνες επιρροής του οδικού δικτύου. 

Μέθοδος Υπολογισμού
 • Απόλυτες ετήσιες τιμές σε στρέμματα.

Χωρική Αναφορά

Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος

Χρονική Αναφορά

Έτος

Απαιτήσεις Δεδομένων

 

Πηγές

ΕΛ.ΣΤΑΤ & Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Παρατηρήσεις  
Τεχνικό Δελτίο  
Αποτελέσματα Υπολογισμού   

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Κωδικός ECON013
Περιγραφή

Η παρουσίαση του αριθμού επιχειρήσεων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και τζίρου σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του Μητρώου Επιχειρήσεων της ΕΛ.ΣΤΑΤ για το σύνολο των περιφερειών/περιφερειακών ενοτήτων επιρροής του οδικού δικτύου. 

Μέθοδος Υπολογισμού
 • Απόλυτες ετήσιες τιμές.

Χωρική Αναφορά

Περιφερειακή Ενότητα

Χρονική Αναφορά

Έτος

Απαιτήσεις Δεδομένων

 

Πηγές

ΕΛ.ΣΤΑΤ

Παρατηρήσεις  
Τεχνικό Δελτίο  
Αποτελέσματα Υπολογισμού  
 • Posts not found

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Κωδικός ECON014
Περιγραφή

Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθμό των νέων επιχειρήσεων που ξεκινούν την λειτουργία τους καθώς εκείνων που διακόπτουν την λειτουργία τους στις περιοχές επιρροής. Ο δείκτης περιλαμβάνει τις ιδρύσεις, τις παύσεις και την μεταβολή των δυο μεγεθών. Εξαιτίας διαθεσιμότητας δεδομένων δύναται να χρησιμοποιηθεί και ο αριθμός των επιχειρήσεων που είναι σε λειτουργία. 

Μέθοδος Υπολογισμού
 • Απόλυτες ετήσιες τιμές.

Χωρική Αναφορά

Περιφερειακή Ενότητα

Χρονική Αναφορά

Έτος

Απαιτήσεις Δεδομένων

 

Πηγές

ΕΛ.ΣΤΑΤ, Εμποροβιοτεχνικά επιμελητήρια

Παρατηρήσεις  
Τεχνικό Δελτίο  
Αποτελέσματα Υπολογισμού  

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Κωδικός ECON015
Περιγραφή

Ο δείκτης καταγράφει τις αξίες γης και ακινήτων και τις μεταβολές τους στις περιοχές που επηρεάζονται από τα αναπτυξιακά έργα πριν και μετά την κατασκευή τους. 

Μέθοδος Υπολογισμού

Επεξεργασία και ανάλυση των πρωτογενών δεδομένων από επιτόπιες έρευνες

Χωρική Αναφορά

Περιφερειακή Ενότητα

Χρονική Αναφορά

Έτος

Απαιτήσεις Δεδομένων

 

Πηγές

Ερωτηματολόγια, Υπουργείο Οικονομικών

Παρατηρήσεις  
Τεχνικό Δελτίο  
Αποτελέσματα Υπολογισμού   
 • Posts not found