Κοινωνικο - οικονομικοί Δείκτες

Μέγεθος αγοράς

Συνοπτική Έκθεση Αποτελεσμάτων 3/2017
Συνοπτική Έκθεση Αποτελεσμάτων 3/2015

 

 

Επίπεδο ανάπτυξης και ευημερίας (κατά κεφαλή ΑΕΠ)

           Συνοπτική Έκθεση Αποτελεσμάτων 3/2017
           Συνοπτική Έκθεση Αποτελεσμάτων 3/2015

 

 

Τομεακή Σύνθεση Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ)

 Συνοπτική Έκθεση Αποτελεσμάτων 3/2017
 Συνοπτική Έκθεση Αποτελεσμάτων 3/2015

 

 

Εξωτερικό εμπόριο

 Συνοπτική Έκθεση Αποτελεσμάτων 3/2017
 Συνοπτική Έκθεση Αποτελεσμάτων 3/2015

 

 

Επίπεδο Ανεργίας

 Συνοπτική Έκθεση Αποτελεσμάτων 3/2017
 Συνοπτική Έκθεση Αποτελεσμάτων 3/2015

 

Εργατικό Δυναμικό

Συνοπτική Έκθεση Αποτελεσμάτων 3/2017
 Συνοπτική Έκθεση Αποτελεσμάτων 3/2015

 

 

Κίνδυνος Φτώχειας

 Συνοπτική Έκθεση Αποτελεσμάτων 3/2017
 Συνοπτική Έκθεση Αποτελεσμάτων 3/2015

 

Τουριστική και πολιτιστική κίνηση

 Συνοπτική Έκθεση Αποτελεσμάτων 3/2017
 Συνοπτική Έκθεση Αποτελεσμάτων 3/2015

 

 

Αγροτικές Εκμεταλλεύσεις

Συνοπτική Έκθεση Αποτελεσμάτων 3/2017
Συνοπτική Έκθεση Αποτελεσμάτων 3/2015

 

Επιχειρηματικότητα: Ίδρυση και παύση επιχειρήσεων

 Συνοπτική Έκθεση Αποτελεσμάτων 3/2017
 Συνοπτική Έκθεση Αποτελεσμάτων 3/2015

 

 

Δείκτης Σοβαρής Υλικής Αποστέρησης

   Συνοπτική Έκθεση Αποτελεσμάτων 3/2017

 

 

Παιδική Φτώχεια

  Συνοπτική Έκθεση Αποτελεσμάτων 3/2017

 

 

Χωροταξικοί - Δημογραφικοί Δείκτες

Καθορισμός Περιοχών Επιρροής του Δικτύου

 Συνοπτική Έκθεση Αποτελεσμάτων 3/2015

 

 

Ωφελούμενος Πληθυσμός

  Συνοπτική Έκθεση Αποτελεσμάτων 3/2015

 

 

Αλληλεπίδραση – Ελκτικότητα

 Συνοπτική Έκθεση Αποτελεσμάτων 3/2015

 

 

Προσπελασιμότητα

  Συνοπτική Έκθεση Αποτελεσμάτων 3/2015

 

 

Συγκοινωνιακοί Δείκτες