Χ004 Προσπελασιμότητα (Συνοπτική Έκθεση Αποτελεσμάτων 3/2015)

Ο δείκτης εκτιμά τη δυνατότητα πρόσβασης από την κάθε βασική πόλη στο σύνολο των κύριων Πόλεων ζώνης επιδράσεων με τη χρήση οδικών μέσων μεταφοράς. Η προσπελασιμότητα θεωρείται ως το βασικό προϊόν των μεταφορικών υποδομών. Αν και δεν θεωρείται μία μονοσήμαντη έννοια, ένας αρκετά ικανοποιητικός ορισμός της προσπελασιμότητας είναι ο παρακάτω: «η προσπελασιμότητα εκφράζει την ευκολία […]